Up

149 Teresa Malecka-Massalska - Altered tissue electrical properties.pdf

149 Teresa Malecka-Massalska - Altered tissue electrical properties.pdf
File Size:
1.17 MB

Zmiany właściwości elektrycznych tkanki neoplazmatycznej u pacjentów z chorobą nowotworową. Badania wstępne / Altered tissue electrical properties in patients with cancers. Preliminary examinations.

Autorzy: Teresa Małecka-Massalska, Agata Smoleń, Bożenna Karczmarek-Borowska

Streszczenie Cel pracy. Niedożywienie wśród pacjentów z chorobą nowotworową stanowi istotny klinicznie problem, wpływając na zwiększoną śmiertelność, umieralność oraz jakość życia. Bezpośrednie pomiary bioimpedancji elektrycznej (opór indukcyjny, opór pojemnościowy, kąt fazowy) stanowić mogą prognostyczny marker stanu zdrowia. Celem badania było wykazanie różnic w wartościach oporu indukcyjnego, pojemnościowego i kąta fazowego pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a zdrowymi ochotnikami. Materiał. Pomiar bioimpedancji elektrycznej wykonano w grupie 13 pacjentów z potwierdzoną chorobą nowotworową przed chemioterapią i w grupie kontrolnej złożonej z 13 zdrowych ochotników (ImpediMed bioimpedance analysis SFB7 BioImp v1.55; Pinkenba Qld 4008, Australia). Zastosowane metody. Wartości analizowanych parametrów scharakteryzowano za pomocą wartości średniej i odchylenia standardowego. Do oceny istnienia różnic parametrów mierzalnych między badanymi grupami zastosowano testy parametryczne, po uprzednim sprawdzeniu normalności rozkładu na podstawie testu W Shapiro-Wilka i jednorodności wariancji na podstawie testu F-Fischera. Do porównania dwóch grup niezależnych użyto testu t-Studenta. Przyjęto 5 proc. błąd wnioskowania i związany z nim poziom istotności p < 0,05, wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA v. 8.0 (StatSoft, Polska). Wyniki. Wykazano istotną statystycznie różnicę wartości kątów fazowych pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a grupą zdrowych ochotników (4,62º ± 0,87 vs. 5,69º ± 0,71; p = 0,002) oraz w oporze indukcyjnym pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a grupą zdrowych ochotników (573,06 ± 63,78 ohm vs. 514,48 ± 78,78 ohm; p = 0,048). Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w oporze pojemnościowym pomiędzy pacjentami z chorobą nowotworową a grupą zdrowych ochotników (46,3 ± 7,9 ohm vs. 50,62 ± 5,43 ohm; p = 0,12). Wnioski: Wykazano zmiany właściwości elektrycznych tkanki (opór indukcyjny i kąt fazowy) u pacjentów z chorobą nowotworową.

Słowa kluczowe: nowotwory, bioimpedancja elektryczna, kąt fazowy, opór indukcyjny, opór pojemnościowy

 
 
 
Powered by Phoca Download