Up

153 Hanna Kamiska - Identyfikacja biaek z wykorzystaniem.pdf

153 Hanna Kamiska - Identyfikacja biaek z wykorzystaniem.pdf
File Size:
1.47 MB

Identyfikacja białek z wykorzystaniem techniki Peptide Mass Fingerprinting (PMF) Część I ‒ charakterystyka eksperymentu identyfikacji The identification of proteins by Peptide Mass Fingerprinting (PMF) Part I ‒ properties of the identification experiment.

Autorzy: Hanna Kamińska, Halina Podbielska

Streszczenie Wprowadzenie w spektrometrach jonizacji typu MALDI zrewolucjonizowało proces identyfikacji białek. Automatyzacja procesu identyfikacji oraz bezpośrednie po­ łączenie analizy spektrometrem masowym z separacją bia­ łek dwuwymiarową elektroforezą żelową (2D-GE) pocią­ gnęły za sobą znaczny rozwój proteomiki. Późniejszy rozrost proteomicznych baz danych pozwolił na zwiększenie dokładności identyfikacji, z wykorzystaniem pierwszej w historii techniki wydajnej identyfikacji białek – peptide mass fingerprinting, w skrócie: PMF. Metoda peptide mass fingerprinting pozwala identyfikować białka z widm masowych uzyskanych w wyniku analizy próbki spektrometrem masowym. Przez wzgląd na powszechność stosowania metody, jak i ciągle obserwowane jej ulepszenia, autorzy postanowili podsumować obecny stan wiedzy w tym zakresie. Praca została podzielona na dwie części: w pierwszej znajduje się opis historii powstania metody PMF wraz z charakterystyką części eksperymentalnej i opisem najpopularniejszych baz danych stosowanych przy identyfikacji, natomiast druga część pracy jest poświęcona zagadnieniom algorytmicznym, związanym z wyszukiwaniem w bazie danych protein najlepiej odzwierciedlających białko analizowane w próbce. Specyfikacja eksperymentu w pierwszej czę­ ści pracy uwzględnia zarówno opis metody separacji, trawienia białek w próbce, jak i późniejszej ich analizy z wykorzystaniem spektrometru masowego. Eksperymentalne fazy metody PMF są opisane z uwzględnieniem ich cech biochemicznych, mających wpływ na dalsze etapy schematu identyfikacji.

Słowa kluczowe: proteomika, identyfikacja protein, spektrometria masowa, peptide mass fingerprinting, schematy scoringu

 
 
 
Powered by Phoca Download