Up

352_355.pdf

352_355.pdf
File Size:
148.64 kB

Komputerowa ocena postawy ciała młodych piłkarzy nożnych wybrane parametry biomechaniczne Computer evaluation of the body posture of the young soccer players selected biomechanical parameters.

Autorzy: Jadwiga Pietraszewska , Bogdan Pietraszewski  , Anna Burdukiewicz 

Streszczenie

Wstęp. Postawa ciała uwarunkowana jest napięciem odpowiednich grup mięśni, które decydują o określonym ułożeniu poszczególnych segmentów ciała człowieka. Coraz częściej wśród dzieci i młodzieży pojawiają się różnego rodzaju wady postawy ciała, które mogą być spowodowane czynnikami funkcjonalnymi. Jedną z przyczyn ich powstawania może być asymetria obciążeń, jaka często występuje w treningu specjalistycznym. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowią wyniki pomiarów 24 piłkarzy nożnych w wieku 15 lat. Badania obejmowały ocenę po - stawy ciała, cechy antropometryczne oraz pomiary momentów sił prostowników i zginaczy stawu kolanowego. Pomiar statycznego momentu siły mięśniowej przeprowadzono na specjalnym stanowisku pomiarowym firmy OPIW. Do oceny postawy ciała wykorzystano sprzężony z komputerem posturometr S. Wyniki i wnioski. Kryterium oceny pomiaru kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej była wartość kąta Cobba. Na tej podstawie stwierdzono występowanie skoliozy lub śladowej skoliozy le - wostronnej u 29,3% badanych piłkarzy. W grupie ogółu bada - nych stwierdzono nieznaczną dominację prostowników i zginaczy prawej kończyny dolnej nad lewą. Ta sama tendencja występuje u osób bez skoliozy. U zawodników z bocznym skrzywieniem kręgosłupa dominują mięśnie prostujące i zginające staw kolanowy kończyny lewej. Ważnym kryterium oceny do - zowanych obciążeń treningowych piłkarzy nożnych w obrę- bie prawej i lewej strony ciała może być badanie postawy ciała i mo - mentów sił obydwu kończyn dolnych. Pozwoli to na ewentualne zniwelowanie nieprawidłowości w stosowanych metodach treningowych, które mogą być przyczyną problemów zdrowotnych sportowców.

Słowa kluczowe: postawa ciała, skolioza, momenty sił mięśniowych, piłkarze nożni

 
 
 
Powered by Phoca Download