Up

356_360.pdf

356_360.pdf
File Size:
273.23 kB

Trening wibracyjny w rehabilitacji kardiologicznej Vibration training in cardiologic rehabilitation.

Autor: Zbigniew Damijan

Streszczenie

Celem pracy była analiza możliwości zastosowania treningu wi - bracyjnego o częstotliwości drgań 3,5 Hz i amplitudach w wyso - kości 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 mm, zmienianych w kolejnych tygodniach o 0,5 mm – w rehabilitacji kardiologicznej. W badaniu uczest - niczyły 24 osoby w wieku od 20 do 36 lat, które poddano 20- minutowej ekspozycji na drgania przez 19 kolejnych dni roboczych (tzw. trening wibracyjny). Mierzono ciśnienie skurczowe (CS), rozkurczowe (CR) tętno (Tętno), temperaturę w kanale usznym (Temp), masę ciała (MC) i tkankę tłuszczową (TT), cholesterol całkowity (Chol), cholesterol HDL (HDL). W badaniach sprawności fizycznej zastosowano test szybkości biegowej i zwinności (bieg po kopercie – ozn. Koperta), badanie równowagi ogólnej (postawa równoważna na jednej nodze – ozn. Równowaga), ocenę szybkość ruchów ręki (Tajping), badano siłę eksplozywną (skok w dal z miejsca obunóż – ozn. Skok), siłę statyczną ręki (Dynamometr) oraz test gibkości (skłon dosiężny w przód – ozn. Skłon). Na podstawie przeprowadzonych badań i wykonanych analiz wykazano istotny statystycznie spadek: ciśnienia skurczowego [mm Hg] (p = 0,000) u 96% badanych, tętna [1/s] (p = 0,000) u 92% badanych, tkanki tłuszczowej [%] (p = 0,002) u 76 % badanych, masy ciała [kg] (p = 0,000) u wszystkich osób, cholesterolu całko - witego [mmol/l] (p = 0,044) u 76% próby, wzrost równowagi ogól - nej [1/min] (ilość prób) (p = 0,001 u 71%) badanych oraz tajpingu [s] z p = 0,000 u 96% osób. Ponadto stwierdzono istotny statystycz - nie wzrost: temperatury [°C] (p = 0,000) u 88% badanych oraz cho - lesterolu HDL [mmol/l] (p = 0,038) u 76% badanych. W badaniach sprawności fizycznej wykazano istotny statystycz - nie spadek wskaźnika Równowaga [1/min] (ilość prób) (p = 0,000) u 71% badanych oraz wskaźnika Tajping [s] (p = 0,000) u 96% ba - danych. Uzyskane wyniki świadczą o pozytywnym wpływie niskoczę - stotliwościowego treningu wibracyjnego na nadciśnienie, otyłość, zagrożenie miażdżycą oraz sprawność fizyczną. Otrzymane rezul - taty wskazują, że trening wibracyjny może być stosowany w reha - bilitacji kardiologicznej.

Słowa kluczowe: rehabilitacja kardiologiczna, trening wibracyjny

 
 
 
Powered by Phoca Download